Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

EEN NIEUWE SCHOOLSTRIJD

februari 2, 2014 door Hugo Vanheeswijck

Sinds enkele maanden is er in een aantal kranten en tijdschriften sprake van een nieuwe schoolstrijd. Het is geenszins onze bedoeling om olie op het vuur te gooien of mee te heulen met de spreekwoordelijke wolven in het bos. Wel willen we in twee artikels heldere informatie verschaffen (overigens op vraag van lezers van De Stem) en toch ook een oproep lanceren.In deze eerste bijdrage staan we stil bij de interne strijd in het katholiek onderwijs. Reeds enige tijd geleden - bij het verschijnen van een (vertaald) boek van aartsbisschop Leonard - ontstond er een polemiek binnen het katholiek onderwijs. Ter illustratie volgend citaat:
"... Het katholiek onderwijs voelt zich zwaar aangevallen als Mgr. Léonard verwijst naar de afwezigheid van Christus in scholen die zich nog wel christelijk noemen, of althans die zich aan het christendom inspireren. Onze generatie die zijn eigen kinderen toevertrouwde aan het katholiek onderwijs, en die nu kleinkinderen hebben in hetzelfde net, hebben de neerwaartse beweging en de secularisering duidelijk gezien, toch? Wij hebben toch gezien en ondervonden ... hoe de inhoud van het onderwijs van catechese en christelijk geloof veranderde naar een zeer algemeen vak, waarin behoudens verwijzingen naar de bijbel en de sociale instelling van de kerk, geen of nauwelijks sprake was van Christus, van de geschiedenis van de kerk, van het christendom als drager van onze cultuur en van onze maatschappijstructuur... Dit alles zijn feiten, wij beleven het te dikwijls, en het wegvallen van een groot deel van de inhoudelijkheid van het katholiek onderwijs, dat samenvalt met het vergeten van de eigen missie, ligt daar mede aan de oorzaak... Jawel, mevr. Van Hecke en collega's, Mgr. Léonard heeft niets nieuws gezegd in zijn nieuwe boek, maar heeft alleen de vinger op de wond gelegd, en dat doet zeer, dat kwetst, want daardoor worden jullie als leiders van het katholiek onderwijs met de neus op de feiten gedrukt, en die zijn niet mals!
Tijd voor bezinning dus : we nemen graag aan dat er in ons onderwijsnet nog wel degelijk gedreven leraars en leraressen werken, die ook hun diepe overtuiging van katholiek uit willen dragen, die vanuit hun christen zijn ook de boodschap van de kerk willen doorgeven , door hun godsdienst-lessen, hun manier van omgaan met leerlingen, door hun voorbeeld. Maar worden zij daarin niet allen, in alles belemmerd door de negatieve en onverschillige houding van de eigen directie tegenover de kerk en haar positie en missie in de samenleving, de ver doorgedrongen secularisatie van het katholieke onderwijsnet..."
Het gaat dus niet om een nieuwe (zoveelste) schoolstrijd tussen vrijzinnigen - zogenaamd ongelovigen - en christenen - van wie verwacht wordt dat ze het geloof in Christus en zijn Kerk belijden. Wel is er een interne schoolstrijd gaande tussen groepen die zich allebei katholiek noemen. Een citaat uit De Nieuwsbrief voor de Vrijheid: "Jarenlang is het katholiek onderwijs van binnenuit ondermijnd... Het label 'katholiek' betekende immers niets meer. Steun van de Kerk hoefden ouders helaas niet te verwachten. Sommige scholen  waren nog goed, maar dat lag aan de plaatselijke directie. Indien er geen goede school met een goede directie in de buurt aanwezig was, dan konden ouders het katholiek onderwijsnet beter links laten liggen, privéscholen oprichten enlof hun kinderen thuis- scholing geven... Er waren tot dusver inderdaad nog katholieke scholen waar , godzijdank (en dat woord is hier wel op zijn plaats), een goede directie toezag dat... die scholen konden beroep doen op de vereniging Pro Vita voor het seksueel onderwijs. Er zijn overigens ook gemeentelijke scholen die beroep doen op Pro Vita. De totale teloorgang van het katholiek onderwijsnet bleek echter begin juli toen Mieke Van Hecke, hoofd van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), via de krant De Morgen officieel bekend maakte dat katholieke scholen voortaan geen gebruik meer mogen maken van de diensten van Pro Vita. Daarmee valt het doek over het katholieke onderwijs in Vlaanderen., dat nog wel de naam katholiek draagt maar al lang niet katholiek meer is. Het zou van eerlijkheid getuigen om het   predicaat katholiek voortaan maar te laten vallen... "
Ook in andere tijdschriften en nieuwsbrieven van zich 'katholiek' noemende organisaties lezen we gelijkgestemde berichten. Zo lezen we op de website van het Rooms - Katholiek Lekenforum: "De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt overduidelijk wat onze rechten én plichten zijn: 2037: De Wet van God, toevertrouwd aan de kerk, wordt aan de gelovigen onderwezen als weg van leven en waarheid. De gelovigen hebben dus het recht onderricht te worden in de heilzame goddelijke voorschriften die het oordeel zuiveren en met de genade, de verwonde menselijke rede genezen. Ze hebben de plicht de verordeningen en uitspraken van het wettige gezag van de Kerk na te leven. Zelfs als die van disciplinaire aard zijn, vragen deze bepalingen liefdevoile volgzaamheid. 2038: In haar taak van onderricht en toepassing van de christelijke moraal heeft de Kerk de toewijding van de herders, de wetenschap van de theologen, de bijdrage van alle christenen en mensen van goede wil nodig. Het geloof en de praktijk van het Evangelie geven aan ieder een ervaring van "leven in Christus", die hem verlicht en hem in staat stelt de goddelijke en menselijke   werkelijkheden te waarderen volgens de Geest van God... Dit zegt meer dan genoeg over onze rechten en plichten als katholieke gelovigen, en hoe deze rechten overduidelijk geschonden worden door o.a. het "katholiek onderwijs". Laat ons bidden dat er snel verandering komt en dat alle betrokken partijen beseffen dat wij, katholieken RECHT hebben op de waarheid en niets dan de waarheid, en dat het dus de PLICHT is van alle betrokken partijen, OOK van het katholiek onderwijs, zich te houden aan de waarheid en niets dan de waarheid. Zo helpe ons allen God.
Er is echter nog meer: het is niet langer bij woorden gebleven maar er komen daden. Zo vroegen het Rooms-Katholiek Lekenforum en de Pro-Life Actie Liga in een petitie het ontslag van Mieke Van Hecke, nu nog topvrouw van het katholiek onderwijs, omdat ze "actief meewerkt aan de verspreiding van goddeloze zedenleer". Deze open brief werd ondertekend door meer dan 1000 personen.
De petitie is gericht tegen de beslissing om Pro Vita niet langer te laten instaan voor seksuele voorlichting in katholieke scholen. "Wij begrijpen niet en stellen met verbijstering vast dat het VSKO daarentegen de voorkeur geeft aan de atheïstische visie op het gebied van seksuele moraal van de organisatie Sensoa en zelfs actief meewerkt aan de verspreiding ervan in katholieke scholen... Deze goddeloze zedenleer is volledig in strijd met de katholieke boodschap, die aan onze jongeren leert om beheerst en verantwoord om te gaan met hun seksualiteit, met het oog OP de toekomstige vorming van stabiele, gelukkige en christelijke gezinnen." Aldus de opstellers van de petitie die gericht is aan de Bisschoppenconferentie, en meteen wordt aan de bisschoppen gevraagd om "een einde te maken aan de leidinggevende opdracht" van Van Hecke.
In de media lezen we dat zowel bij de Bisschoppenconferentie als bij bisschop Johan Bonny, die verantwoordelijk is voor onderwijs, de petitie niet bekend is. Wat er ook van zij, we geloven en hopen dat de bisschoppen, die bruggenbouwers heten te zijn, duidelijkheid verschaffen na het beluisteren van elke stem en dat zij kiezen voor de dialoog.

Hugo Vanheeswijck

In een volgende blog gaan we dieper in op de uitdaging voor het katholiek onderwijs om in dialoog te gaan met de huidige cultuur en samenleving.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes